Stanovy spolku

Schválené stanovy Šedivinského spolku

1.
Název a sídlo

1.1

Název spolku zní Šedivinský spolek.
Sídlem spolku je Kounov, Šediviny 47, 518 01 Dobruška.
Spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění.

2.
Vize spolku

2.1

Účelem spolku je prohlubování mezilidské i územní sounáležitosti trvalých i přechodných obyvatel obce Kounova a zejména její místní části Šedivin.

3.
Formy činnosti spolku
Vize spolku je naplňována zejména následujícími aktivitami

3.1

Získávání prostředků a koordinace péče a obnovy obecních nemovitostí v Šedivinách, zejména kostela sv. Josefa a budovy bývalé školy čp. 67. Zajišťování udržitelného, účelného a efektivního využití jmenovaných objektů.

3.2

Pořádání komunitních, kulturních, společenských a sportovních akcí s důrazem na podporu a rozvoj stávajících i na vytváření nových tradic.

3.3

Nalézání, prezentace a případná obnova artefaktů místního kulturního dědictví.

3.4

Kultivace veřejných a veřejně užívaných statků, prostorů a prostranství.

4.
Členství ve spolku

4.1

Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let. Členem spolku může být i osoba právnická. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

4.2
Vznik členství
Členství vzniká přijetím nového člena členskou schůzí spolku. Zájemce o členství musí předem sdělit spolku údaje nezbytné k jeho zapsání do seznamu členů dle bodu 4.5 těchto stanov.

Členská schůze může rozhodnout o přijetí pouze těch zájemců, jejichž identita byla stávajícím členům spolku oznámena nejméně týden přede dnem zahájení členské schůze.

4.3
Zánik členství

Členství zaniká

 • doručením písemného oznámení člena o vystoupení předsedovi spolku;
 • osobním oznámením o ukončení členství předneseným na členské schůzi;
 • rozhodnutím členské schůze o vyloučení člena;
 • pokud nedoplatek členských příspěvků člena přesáhne souhrnné hodnoty stanovených členskýchpříspěvků za poslední dva roky;
 • úmrtím člena;
 • zánikem spolku.
 • 4.4
  Seznam členů
  Předseda spolku vede a udržuje aktuální seznam členů. Seznam členů spolku je neveřejný. Seznam je na požádání přístupný členům spolku. Do seznamu mohou členové také nahlížet během členských schůzí.
 • 4.5
 • Seznam členů obsahuje následující nezbytné údaje: jméno, příjmení, datum narození a adresu trvalého bydliště člena spolku. U právnických osob obsahuje seznam název, adresu sídla a identifikační číslo. Seznam členů může navíc obsahovat další kontaktní údaje sdělené členem spolku pro snadnější komunikaci – například telefonní číslo, e-mailovou adresu či doručovací poštovní adresu.
 • 5.
  Práva a povinnosti členů spolku
 • 5.1
  Člen má právo
 • účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
 • pokud nemá pozastavené členství, může volit a být volen do orgánů spolku;
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
 • členové mají ve vztahu k výboru a předsedovi právo žádat a obdržet pravdivé informaceo aktuálním stavu a činnosti spolku.
 • 5.2
  Člen spolku má povinnost
 • jednat v souladu s vizí spolku, podle svých možností přispívat k realizaci aktivit spolku;
 • sdělovat předsedovi výboru změny údajů vedených u jeho osoby v seznamu členů;
 • platit roční členské příspěvky.
 • 5.3Člen spolku neručí za případné dluhy spolku.

6.
Členské příspěvky

6.1
Výše a splatnost členských příspěvků
Při založení spolku byl stanoven členský příspěvek ve výši 100 Kč. Výši členských příspěvků na další rok může měnit první členská schůze konaná v kalendářním roce. Splatnost členských příspěvků je vždy do zahájení první členské schůze v kalendářním roce.

6.2
Důsledky neplacení členských příspěvků
Člen, který je v prodlení s placením členských příspěvků, pozbývá aktivního členství. Až do vyrovnání svých závazků vůči spolku má při jednáních pouze poradní hlas. Při dlouhodobém neplacení členovi zaniká členství ve spolku podle ustanovení čl. 4.3.

7.
Orgány spolku

7.1
Členská schůze

 • je nejvyšším orgánem spolku;
 • je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku. Usnesení přijímá většinou hlasů členůpřítomných v době usnášení. Každý člen má jeden hlas, k poradním hlasům se nepřihlíží;
 • je svolávána minimálně jednou ročně předsedou spolku, případně alespoň polovičním počtemčlenů výboru nebo minimálně jednou třetinou všech členů spolku s aktivním členstvím;
 • oznámení o místě, času a pořadu zasedání členské schůze rozesílá svolavatel vhodným způsobemvšem členům spolku minimálně 30 dnů před datem konání schůze.
 • 7.2
  Členská schůze zejména
 • schvaluje zprávu předsedy o činnosti a hospodaření spolku za minulé období;
 • navrhuje a schvaluje plán činnosti spolku na příští období
 • schvaluje rámcový rozpočet spolku na běžný rok;
 • stanovuje změny výše členských příspěvků;
 • schvaluje přijetí nových členů spolku;
 • volí a odvolává předsedu a členy výboru spolku;
 • rozhoduje o vyloučení člena spolku, pokud svým jednáním porušuje charakter nebo ohrožujespolečný zájem spolku či zanedbává členské povinnosti;
 • schvaluje změny stanov spolku;
 • rozhoduje o zániku spolku.
 • 7.3
  Předseda
  Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda je zároveň členem výboru. V období mezi členskými schůzemi je předseda vázán usneseními výboru.
  Předsedu volí na dobu pěti let a případně odvolává členská schůze.

7.4
Výbor
Výbor má minimálně tři členy.
Každý člen výboru má jeden hlas.
Výbor se usnáší nadpoloviční většinou všech členů výboru.
Výbor se schází podle potřeby. Schůzi výboru svolává předseda nebo minimálně poloviční počet všech členů výboru.
Výbor organizuje činnost spolku v souladu se schváleným plánem činnosti a přijímá usnesení k běžné činnosti spolku.
Schůzí výboru se mohou účastnit pozvaní hosté, kteří nemají hlasovací právo.
Členy výboru volí na dobu pěti let a případně odvolává členská schůze.
Pokud to bude účelné, mohou mít schůze výboru po stanovení prováděcích podrobností distanční formu.
O schůzi výboru se pořizuje zápis obsahující všechna přijatá usnesení, který je do sedmi dnů od ukončení schůze elektronicky rozesílán či zpřístupněn všem členům spolku.

8
Zásady hospodaření

8.1

Příjmy spolku tvoří členské příspěvky, dary, dědictví, odkazy, dotace, granty a příjmy získané vlastní činností spolku.
Získané prostředky budou použity k naplňování vize spolku realizací jednotlivých aktivit v souladu se schválenou koncepcí činnosti a rozpočtem spolku.

9
Zánik spolku

9.1

V případě zániku spolku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán neziskové právnické osobě s obdobným zaměřením, stanovené členskou schůzí spolku. Nerozhodne-li členská schůze, bude případný zbylý majetek předán obci Kounovu.

10
Závěrečná ustanovení

10.1

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
Stanovy spolku byly schváleny na ustanovující schůzi dne 14. února 2019

Print Friendly, PDF & Email